40 سال عدم اصلاح قیمت انرژی با نیت خیرِ مهار تورم

قیمت واقعی برق در چهل سال گذشته به دلیل وجود تورم و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در برخی سال‌ها همواره روندی کاهشی داشته و از ۲۶۱ تومان به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۱۳۵۷ به ۷۲ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است. از سویی دیگر همواره در پاسخ به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برق شنیده می‌شود که »افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش تورم و نارضایتی شهروندان می‌شود«. به راستی این گزاره تا چه اندازه صحیح است؟ برای مطالعه بیشتر این داده‌نما را ببینید.