در کشورهای مختلف با چند ساعت کار در روز می‌توان هزینه برق مورد نیاز یک ماه (300 کیلووات ساعت) را تامین کرد؟

مقایسه هزینه برق مصرفی یک خانوار ایرانی با حداقل حقوق و دستمزد نشان می‌دهد تنها ۳ ساعت کار در ماه می‌تواند مبلغ صورتحساب برق مصرفی را تأمین کند. این در حالی است که ارقام مشابه در سایر کشورها با عدد ۳ ساعت در ایران اختلاف معناداری دارند.

اینفوگرافیک پیش‌ِرو تعداد ساعت‌های کاری مورد نیاز برای تأمین بهای برق مصرفی خانوار را در چند کشور منتخب نشان می‌دهد.