تنظیم کولرهای گازی بر روی 24 درجه چه تاثیری در کاهش پیک بار شبکه برق دارد؟

استان‌های جنوبی کشور به واسطه داشتن اقلیم گرم، بیشترین میزان مصرف را در ساعت‌های پیک دارند. بر اساس آمار توانیر، بار سرمایشی استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و جنوب استان‌های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان حدود  ۹۰۰۰ مگاوات است که مدیریت شایسته آن‌ تاثیر چشمگیری در کنترل پیک بار شبکه خواهد داشت.

این داده‌نما به بررسی تاثیر استفاده صحیح از کولرهای گازی بر پیک بار شبکه برق کشور می‌پردازد.