بهینه سازی مصرف انرژی با اجرای طرح جایگزینی یک میلیون کولر گازی فرسوده

کولرهای گازی فرسوده چند برابر کولرهای گازی جدید برق مصرف می‌کنند؟ تعویض کولرهای گازی فرسوده چه تأثیری بر بهای برق مصرفی خانوار دارند؟ در طرح جایگزینی یک میلیون کولر گازی فرسوده، چه میزان از بهای کولر گازی جدید و به چه صورت از سوی مشترک پرداخت می‌شود؟ تعویض یک میلیون  کولر گازی فرسوده با کولر گازی جدید، چه دستاوردهایی از منظر شبکه دارد؟

این داده‌نما به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.