برای گذر از پیک برق چه باید کرد؟ توسعه شبکه یا مدیریت مصرف؟

قیمت برق در ایران بسیار ناچیز است و این مهم موجب بدمصرفی گسترده و رشد لجام گسیخته پیک برق کشور در ۴۰ سال گذشته شده است. پارادایم حاکم بر صنعت برق در تمام این مدت مدیریت عرضه (احداث نیروگاه و توسعه شبکه) بوده و موضوع مدیریت مصرف در عمل به محاق رفته است. اما به نظر می‌رسد اقتصاد نامتوازن و بدهی سرسام‌آور برق، دیگر امکان ادامه این مسیر را نمی‌دهد. به راستی برای گذر از پیک برق چه باید کرد؟ توسعه شبکه یا مدیریت مصرف؟ این داده نما به بررسی موضوع مورد اشاره می‌پردازد.