طراحي ساختار سازماني شركت نظام مهندسي استان تهران / شركت نظام مهندسي استان تهران
طراحي سيستم مديريت عملكرد با الگوي كارت امتيازي متوازن BSC / شركت ايران خودرو ديزل
برنامه‌ريزي استراتژي با الگوي كارت امتيازي متوازن / شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
پيشنهادهايي براي ارايه آمار خاموشي، كليدي‌ترين شاخص عملكرد صنعت برق
تاملي بر خصوصي‌سازي شركت‌هاي آب و برق
استراتژي از زاويه تصميم‌گيري استراتژيك
اقيانوس آبي
جان كيم
عليرضا پورممتاز
 
 
رقص تغيير
نوشتهپيتر سنگه و همكاران
ترجمه/حسين اكبري و مسعود سطاني با نظارت دكتر علينقي مشايخي
گروهي پژوهشي و صنعتي آريانا(1386)

رقص تغيير با استناد به تجارب شركتهايي كه تغييـــرات پايدار را تجربه كرده اند، نشان مي دهد چگونه تغيير ارزشها، آرزوها و رفتارهاي افراد با تغييرات بيروني فرايندها، استــــراتژي ها، فعاليتها و سيستم ها تركيب مي شود. اين كتاب با رويكرد سيستمي، به مديران عامل، مديران عملياتي، شبكه و اجرايي و همچنين مشاوران كمك مي كند تا شيوه تفكر خود را درمورد تغيير، تغيير بدهند.
در طبيعت، هيچ رشدي فارغ از تعامل فرايندهاي تقويت كننده رشد با فرايندهاي محدودكننده آن نيست. رهبران بايد به فرايندهاي محدودكننده اي كه روند تغيير را كند يا متوقف مي كنند، توجه داشته باشند. نويسندگان رقص تغيير چالشها را به ترتيب زمان وقوع به سه دسته طبقه بندي كرده اند:
چالشهاي آغاز اقدام تغيير كه درهمان بدو آغاز تغيير بروز مي كنند و حتي گاهي مانع از اقدام به تغيير مي شوند؛
چالشهاي پايدار ماندن اقدام تغيير پس از حصول برخي دستاوردها بروز مي كنند؛ زماني كه لازم است دستاوردها و شيوه هاي جديد انجام كارها پايدار شوند؛
چــالشهاي بازطراحي و بازنگري وقتي بروز مي كنند كه دستاوردهاي تغيير تاحدي پايدار شده اند و نياز به بازنگري زيربناي سازمان وجود دارد.
وقتي رهبــــران سطوح مختلف با چالشها دست و پنجه نرم مي كنند،‌به تدريج ماهيت چالش بودن آنها از بين مي رود. چالشها جزيي از زندگي مي شوند، چالشها افراد متعهد به تغييـــر را حفظ و تقويت و ظرفيتها و درك تازه اي ايجاد مي كنند. ديناميك هاي ايجاد اين چالشها و راههاي مقابله با آنها به خوبي در رقص تغيير بحث شــــده اند. تاكنون در برنامه هاي تغيير و يادگيري به فرايندهاي رشد پرداخته شده است، اما در اين كتاب فرايندهاي محدودكننده اي كه اثربخشي فرايندهاي رشد را از بين مي برند، موردتوجه قـــــرار گرفته است. با خواندن اين كتاب ايـــده هاي تازه براي مقابله با چالشهايي كه در ســــازمان خود با آن روبرو هستيد، خواهيد يافت. ارجاعات مكرر كتاب به مطالب مرتبط با موضوع و تصاوير حاشيه كه نوع مطالب و مخاطبان آن را مشخص مي كند، استفاده از آن را آسان تر و مفيدتر ساخته است. خواندن اين كتاب براي تمام كساني كـــــه مي خواهند سازماني پويا و اثربخش داشته باشند، ضروري است.
كن بلانچــارد نويسنده كتاب »مدير يك دقيقه اي« درباره اين كتاب مي گويد: »خواندن كتاب رقص تغيير، قطعاً بيش از يك دقيقه طول مي كشد. اين كتاب براي تمام كساني كه به دنبال تغيير پايدار در سازمانها هستند، مفيد خواهدبود»

خريد كتاب
 

      
  
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.