منابع انسانی

منابع انسانی به روایت آریانا

از منسوخ شدن واژه «مديريت اداري» در سازمان‌هاي ايراني و جايگزيني آن با عبارت پرطمطراق «مديريت منابع انساني» بيش از ده سال مي‌گذرد. در اين مدت، عناوين افراد و واحدها را تغيير داده ولي همت و يا جسارت اصلاح مأموريت، اهداف و فرايندهاي آن را كمتر داشته‌ايم.
در حالي شاهد ادامه حيات اين واقعيت ناخوشايند هستيم كه مدتي است پديده‌هاي زير زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند.
تغيير جدي هرم سني جامعه و مواجهه با طيف جواناني كه شرايط، ضوابط و معادله‌هاي حاكم بر سازمان‌هاي سنتي را كمتر برمي‌تابند.
خيل گسترده دانش آموختگان دانشگاهي و افزايش امكان به‌كارگيري كاركنان دانش‌گر در سازمان‌ها
بروز فاصله زياد ميان دو نسل قديم ـ متصدي رده‌هاي بالاي مديريتي سازمان ـ و نسل جديد ـ بدنه كارشناسي و اجرايي
بدون شك تصوير ناخوشايند بالا براي بخش دولتي اگر وخيم‌تر نباشد، بهتر نيست. سازمان‌هاي دولتي ما به واسطه عينيت تمام و يا بخشي از موارد زير، محيط كاري چندان مناسبي را براي نيروي كار مستعد و دانش‌گر امروزي فراهم نمي‌آورند.
تورم شديد نيروي انساني در مقايسه با حجم كار موجود. اين مهم لطمه شديدي به اصالت كار متعهدانه وارد مي‌كند.
تفاوت چشمگير سطح تحصيلي كاركنان جديد با نسل‌هاي قديمي سازمان و بروز تنش‌هاي جدي ميان اين دو طيف
فرايندهاي پيچيده و كند و انتظار نقش‌آفريني كاركنان دانش‌گر جديد تنها به عنوان عناصري اجرايي و نه تصميم‌گير
عدم امكان بازتشخيص عملكردهاي عالي و خوب از نمونه‌هاي متوسط و ضعيف به واسطه ناكارآمدي روش‌ها و سيستم‌هاي مورد استفاده
عدم امكان ايجاد ارتباط منطقي بين نتايج عملكردي كاركنان و حقوق و مزاياي دريافتي ايشان
شرايط بالا لزوم تغيير پارادايم حاكم را يادآوري مي‌كنند. ديري نمي‌پايد كه مديران منابع انساني ما نيز به لزوم مجهز شدن به ابزارهاي نوين اين حوزه آگاهي مي‌يابند. پر واضح است كه اين حوزه از علم مديريت نيز شامل ابزارها و رويكردهاي متعددي است كه بسته به نياز بايد از آنها بهره جست.
شركت مشاوره مديريت آريانا با تجربه‌اي كه از لمس نزديك مسايل سازمان‌ها به دست آورده است، به اين نتيجه رسيده است كه پروژه‌هاي زير مي‌تواند به سازمان‌هاي ايراني در توسعه منابع انساني خود كمك شاياني نمايد.
تدوين مدل شايستگي‌هاي مديران و كارشناسان
ارزيابي مديران و كارشناسان كليدي با استفاده از مراكز ارزيابي و توسعه‌اي
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان
تحليل فرهنگ سازماني

برخی مشتریان ما در حوزه منابع انسانی

برخی کتاب‌های حوزه منابع انسانی انتشارات آریانا

گزارش های آریانا در حوزه منابع انسانی