مشاوره تخصصی صنعت بانک و بیمه

خدمات آریانا در حوزه بانک و بیمه

تحول در فناوری، تأثیر عمیقی بر جنبه‌های مختلف کسب‌وکارها گذاشته و بدیهی است که صنعت بیمه نیز در این گذار استثنا نبوده است. با این وجود مطالعات جهانی نشان می‌دهد که از دیدگاه مشتریان، صنعت بیمه به قدر کافی و همپای تغییرات عصر دیجیتال پیشرفت نداشته است.

این عقب‌ماندگی، برای صنعت بیمه چالش‌هایی بوجود آورده است. از طرف دیگر، نداشتن استراتژی و آنتروپی باعث شده سودآوری شرکت‌ها در این صنعت کاهش یابد.

شرکت مشاوره مدیریت آریانا با تجربه ۷ ساله کار در این صنعت به عنوان تنها شرکت مشاوره تخصصی صنعت بیمه در ایران، با شناخت عمیقی که با همکاری با شرکت‌هایی نظیر بیمه ایران، دی و رازی از این صنعت و چالش‌های آن پیدا کرده ، بصورت تخصصی به مشکلات صنعت بیمه ورود کرده و با ابزارهای روز مدیریتی دنیا، استراتژی و مدل کسب‌وکار شرکت را به تفکیک شته‌های بیمه‌ای، بازطراحی می‌کند.

خدمات آریانا در صنعت بیمه بدین شرح است.

 • شناسایی و تعیین اهداف استراتژیک شرکت
 • جاری‌سازی و ترویج استراتژی
 • بازآفرینی مدل‌های کسب‌وکار به تفکیک رشته‌ها
 • تحلیل استراتژیک صورت‌های مالی
 • تحلیل عملکرد شبکه فروش

سوابق پژوهشی شرکت مشاوره آریانا در صنعت بیمه بدین شرح است.

 • مطالعه روندهای تاثیرگذار بر صنعت بیمه در سال ۲۰۱۷بر مبنای گزارش Capgemini
 • تحلیل بازار بیمه زندگی در جهان، کشورهای خاورمیانه و ایران با هدف ترسیم و پیشنهاد چشمانداز بیمه زندگی در ایرانِ ۱۴۱۴
 • تحلیل عملکرد شبکه فروش نمایندگان صنعت بیمه کشور
 • تحلیل اقتصادی منابع و مصارف صندوق تأمین خسارتهای بدنی ۱۳۹۴
 • مطالعه تطبیقی مدل کسبوکار و استراتژیهای شرکتهای بیمهای ERGO ،Swiss Reو Loydsو صنعت بیمه کشورهای ترکیه و امارات
 • تحلیل بازار بیمه کشور در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
 • تحلیل بازار بیمه شخص ثالث اتومبیل در سال ۱۳۹۳و پیشبینی عملکرد صنعت بیمه در این رشته برای سال ۱۳۹۴
 • تحلیل گذار دیجیتالی شدن صنعت بیمه جهان بر مبنای آخرین نظرسنجی شرکت Bain
 • تحلیل ریسکهای جهانی بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد و بررسی اثرگذاری آنها بر صنعت بیمه ایران در سال ۱۳۹۴

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا در صنعت بانک و بیمه

مشتریان ما در حوزه بانک و بیمه

گزارش‌های آریانا در حوزه بانک و بیمه