مشاوران و کارشناسان

حمیدرضا حسینی آشتیانی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه
صنعتی شریف
مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا

ashtiani@aryanacmc.com

حسین اکبری
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه
صنعتی شریف
رییس ھیئت مدیره شرکت مشاوره مدیریت
آریانا

akbari@aryanagroup.com

مجتبی اسدی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،
دانشگاه صنعتی شریف
عضو ھیئت مدیره شرکت مشاوره مدیریت
آریانا

asadi@aryanagroup.com

مسعود سلطانی
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف،
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه
علامه طباطبایی
مدیر گروه برق

soltani@aryanacmc.com

افشین صمصامی
کارشناسی ارشد مدیریت؛دانشگاه تربیت
مدرس
مدیر پروژه‌های منابع انسانی

afshinsamsami@yahoo.com

محمود کریمی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه
علم و صنعت

محمد احمدی
کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی
شریف و مدرک CFA2
کارشناس ارشد مالی

mahmadi_ee@yahoo.com

روزبه یوسفی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،
سیستمھای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه
صنعتی شریف
Youssefi@aryanacmc.com

شیرین ناظرزاده
کارشناسی مهندسی برق و
MBA از دانشگاه صنعتی شریف

nazerzadeh@aryanacmc.com

عرفان صادقی
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

er.sadeghi@aut.ac.ir

Erfan pic resized

ارسلان صادقی
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه خوارزمی

as.it.ui@gmail.com

arsalan

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا