مشاوران و کارشناسان

حمیدرضا حسیني آشتیاني
كارشناسي ارشد مھندسي صنايع، دانشگاه
صنعتي شريف
مديرعامل شركت مشاوره مديريت آريانا
استراتژي و فرايند
ashtiani@aryanacmc.com

 

حسین اكبري
كارشناس ارشد مھندسي صنايع، دانشگاه
صنعتي شريف
ريیس ھیئت مديره شركت مشاوره مديريت
آريانا
استراتژي و مديريت عملكرد
akbari@aryanagroup.com

 

مجتبي اسدي
كارشناسي ارشد مھندسي صنايع ،
دانشگاه صنعتي شريف
عضو ھیئت مديره شركت مشاوره مديريت
آريانا
مديريت استراتژيك و عملكرد
asadi@aryanagroup.com

 

مسعود سلطاني
مھندسي برق دانشگاه صنعتي شريف،
كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه
علامه طباطبايي
مدير گروه برق
استراتژي و منابع انساني
soltani@aryanacmc.com

 

افشین صمصامي
كارشناسي ارشد مديريت؛دانشگاه تربیت
مدرس
مدير پروژه
مديريت منابع انساني و مديريت استراتژيك
afshinsamsami@yahoo.com

 

محمود كريمي
كارشناسي ارشد مھندسي صنايع، دانشگاه
علم و صنعت

 

محمد احمدي
دانشگاه صنعتي شريف و مدرك سطح MBA
CFA 2
كارشناس ارشد مالي
mahmadi_ee@yahoo.com

 

روزبه يوسفي
كارشناسي ارشد مھندسي صنايع،
سیستمھاي اقتصادي اجتماعي، دانشگاه
صنعتي شريف
Youssefi@aryanacmc.com

 

شیرين ناظرزاده
مھندسي برق ، دانشگاه صنعتي شريف و
دانشگاه صنعتي شريف MBA
nazerzadeh@aryanacmc.com

 

عرفان صادقی
مدرک MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

er.sadeghi@aut.ac.ir

Erfan pic resized

ارسلان صادقی
مدرک MBA از دانشگاه خوارزمی

as.it.ui@gmail.com

arsalan

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا