مشاوران و کارشناسان

حمیدرضا حسینی آشتیانی
كارشناسی ارشد مهندسی صنايع، دانشگاه
صنعتی شريف
مديرعامل شركت مشاوره مديريت آريانا

ashtiani@aryanacmc.com

حسین اكبری
كارشناسی ارشد مهندسی صنايع، دانشگاه
صنعتی شريف
ريیس ھیئت مديره شركت مشاوره مديريت
آريانا

akbari@aryanagroup.com

مجتبی اسدی
كارشناسی ارشد مهندسی صنايع،
دانشگاه صنعتی شريف
عضو ھیئت مديره شركت مشاوره مديريت
آريانا

asadi@aryanagroup.com

مسعود سلطانی
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شريف،
كارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه
علامه طباطبايی
مدير گروه برق

soltani@aryanacmc.com

افشین صمصامی
كارشناسی ارشد مديريت؛دانشگاه تربیت
مدرس
مدير پروژه‌های منابع انسانی

afshinsamsami@yahoo.com

محمود كريمی
كارشناسی ارشد مهندسی صنايع، دانشگاه
علم و صنعت

محمد احمدی
كارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی
شریف و مدرک CFA2
کارشناس ارشد مالی

mahmadi_ee@yahoo.com

روزبه يوسفی
كارشناسی ارشد مهندسی صنايع،
سیستمھای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه
صنعتی شريف
Youssefi@aryanacmc.com

شیرين ناظرزاده
کارشناسی مهندسی برق و
MBA از دانشگاه صنعتی شريف

nazerzadeh@aryanacmc.com

عرفان صادقی
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

er.sadeghi@aut.ac.ir

Erfan pic resized

ارسلان صادقی
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه خوارزمی

as.it.ui@gmail.com

arsalan

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا